REGULAMIN

§1

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu https://raportyforex.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz jego Administratora.
 3. Regulamin ten stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Użytkowników zasad.
 4. Właścicielem Serwisu jest: MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wąsoszu, adres: ul. 700-LECIA 17, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010075077, REGON: 361322037, KRS 0000554167 dla którego sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Właściciela Serwisu reprezentuje Administrator.
 6. Administratorem Serwisu jest Miłosz Mielnik.
 7. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia użytkowników Serwisu w przypadku nieprzestrzegania przez nich postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na rozpowszechnianie zamieszczonych przez Użytkownika informacji w formie wybranej przez Właściciela Serwisu, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów działalności Serwisu.
 11. Regulamin jest dostępny przed zarejestrowaniem i w trakcie korzystania z Serwisu w formie elektronicznej pod adresem https://raportyforex.pl/regulamin. Pobranie regulaminu jest nieodpłatne. Odtwarzanie i utrwalanie Regulaminu przebiega za pomocą systemu teleinformatycznego.
 12. Dane podawane przez użytkownika to: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, hasło, datę urodzenia.
 13. Regulamin nie przewiduje możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem wyłącznie pseudonimu.
 14. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW i posiadanie skrzynki pocztowej e - mail.

§2

Podstawowe definicje

 1. Serwis – zbiór stron WWW umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym: raportyforex.pl połączonych ze sobą hiperłączami.
 2. Rejestracja - działanie polegające na wypełnieniu przez przyszłego Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego na witrynie.
 3. Administrator – osoba zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikami.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonała Rejestracji, oraz która po podaniu loginu i hasła uzyskuje możliwość wyboru oraz zakupu produktów oferowanych przez Serwis.
 5. Konto - istniejący w bazie Serwisu zapis, potwierdzający fakt bycia jego Użytkownikiem, stanowiący zbiór informacji i innych elementów prezentujących i opisujących profil działalności danego Użytkownika. Konto zawiera dane, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, które są w nim udostępniane i prezentowane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Produkt – odpłatna działalność edukacyjna Właściciela Serwisu, której przedmiotem jest organizowanie, w dowolnej formie, konferencji, spotkań, szkoleń i udostępnianie materiałów.
 7. Komentarze – umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów i produktów.
 8. Materiały – wszelkie informacje zamieszczane na stronach Serwisu przez Administratora w szczególności w formie tekstowej, zdjęć, plików wideo, wykresów czy grafik.
 9. Oferta – oświadczenie woli skierowane do drugiej strony określające istotne postanowienia umowy, wyrażające decyzję zawarcia umowy.
 10. Informacja handlowa – wszelkie dane przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku.
 11. Edycja konta – zmiana danych Użytkownika Serwisu.

§3

Przedmiot działalności

 1. Serwis umożliwia nawiązanie współpracy i zawieranie umów między Użytkownikami a Właścicielem Serwisu, co obejmuje nabywanie przez Użytkowników jedynie produktów edukacyjnych świadczonych przez Właściciela Serwisu.
 2. Sporządzane materiały oraz prezentowane dane powstają w oparciu o doświadczenie Administratora, analizę rynku Forex, w szczególności analizę fundamentalną i techniczną, a także inne czynniki brane pod uwagę przez Administratora według jego wyboru oraz zgodnie z jego wiedzą oraz doświadczeniem, które w każdym przypadku stanowią prywatną opinię Administratora na dane zagadnienie.
 3. Celem świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług jest wyłącznie ogólne informowanie i edukowanie o mechanizmach działania rynków finansowych.
 4. Prezentowane w Serwisie materiały nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
 5. Serwis nie pośredniczy we współpracy pomiędzy Użytkownikami a brokerami. Zamieszczanie w Serwisie reklam, ogłoszeń i informacji handlowych dotyczących poszczególnych brokerów nie stanowi oferty Administratora i nie ponosi on odpowiedzialności za działalność tych podmiotów.

§4

Rejestracja

 1. Aby zarejestrować się w Serwisie konieczne jest wypełnienie pól formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://vod.raportyforex.pl/rejestracja.
 2. Wszystkie podane dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik.
 3. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał treść Regulaminu oraz akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rozpoczętej Rejestracji poprzez zamknięcie strony przeglądarki internetowej lub klikniecie „anuluj”.
 5. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może zalogować się w Serwisie dzięki czemu uzyska możliwość modyfikacji ustawień Konta.
 6. Panel logowania dostępny jest w zakładce "Zaloguj się". Dane, które należy wpisać przy logowaniu to adres e-mail oraz hasło, podane podczas Rejestracji.

§5

Prawa Użytkowników

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zakupu oferowanych przez Właściciela Serwisu produktów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania w Serwisie komentarzy, dotyczących zakupionego produktu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do edycji konta.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego korzystania ze swojego konta poprzez wysłanie do Administratora za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w Regulaminie adres e-mail Administratora wiadomości zawierającej żądanie usunięcia konta. Profil zostanie nieodwracalnie usunięty w ciągu 14 dni roboczych.

§6

Obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw Właściciela Serwisu i osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności zadbać o to by nie wykorzystywać w sposób bezprawny cudzego wizerunku, majątkowych i osobistych praw autorskich czy jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i przemysłowej.
 2. Zabrania się umieszczania w serwisie treści niezwiązanych z prowadzoną przez Właściciela Serwisu działalnością, wulgarnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nawołujących do nienawiści, znieważających, pomawiających oraz zawierających pornografię i przemoc.
 3. Zabrania się Użytkownikom samodzielnego zamieszczania reklam produktów, artykułów, towarów i materiałów promocyjnych w jakiejkolwiek postaci, chyba że Regulamin stanowi inaczej lub zostanie uzyskana na to pisemna zgoda Właściciela Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z jednego konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie prawdziwych danych i informacji.
 6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących Użytkownika, świadczonych na jego rzecz usług, Użytkownik ma obowiązek dokonać ich niezwłocznej aktualizacji. Za zaniedbanie powyższego obowiązku wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług, w szczególności do generowania nadmiernych jego obciążeń albo utrudniania korzystania z Serwisu innym jego Użytkownikom.
 8. Zabrania się udostępniania konta osobom trzecim, w szczególności poprzez podanie loginu lub hasła.
 9. Zabronione jest korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania informacji dotyczących ofert, produktów i profilu Administratora, a także przedstawianych przez niego materiałów dotyczących rynku Forex.
 11. Naruszenie opisanych wyżej obowiązków może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą i skutkować usunięciem konta przez Administratora.

§7

Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie w Serwisie treści.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących bez zgody Właściciela Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§8

Usługi

 1. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu, mają prawo zakupu następujących produktów edukacyjnych zamieszczanych w Serwisie przez Właściciela Serwisu:
 2. a) szkoleń w formie VOD udostępnianych na stronie internetowej Serwisu,
 3. b) spotkań na żywo prowadzonych przez Administratora lub osoby trzecie,
 4. c) stacjonarnych spotkań edukacyjnych prowadzonych przez Administratora lub osoby trzecie,
 5. d) informacji w formie pisemnej przekazywanych przez Administratora w formie elektronicznej (e-mail).
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez aktywowanie wskazanych na stronie Serwisu opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 7. Po wyborze i zgłoszeniu zamówienia Administratorowi, szczegóły dotyczące zakresu, treści, formy, sposobu przekazania, czasu rozpoczęcia i trwania usługi, a także sposobu i terminu zapłaty Użytkownik i Właściciel Serwisu reprezentowany przez Administratora każdorazowo ustalają indywidualnie.
 8. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę przystąpienia do wiążącej umowy z Właścicielem Serwisu, która może być przez niego zaakceptowana lub odrzucona wyłącznie według jego uznania.
 9. Umowę uważa się za zawartą w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Właściciela Serwisu środków pieniężnych równych cenie Produktu.
 10. Umowa wiąże Strony od momentu zawarcia umowy i wygasa z chwilą wykonania postanowień umowy, chyba, że zostanie ona rozwiązana.
 11. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 12. Użytkownik poprzez zakup konkretnego produktu wyraża jednocześnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Właściciela Serwisu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

§9

Koszty i płatności

 1. Użytkownicy ponoszą opłaty wyłącznie za zakup wyszczególnionych w Serwisie produktów. Nie podlegają jakimkolwiek opłatom czynności dodatkowe jak logowanie, rejestracja, zamieszczanie komentarzy.
 2. Proponowane przez Właściciela Serwisu produkty podlegają opłacie ustalanej każdorazowo, bezpośrednio i indywidualnie z Właścicielem Serwisu.
 3. Opłata za dostarczany produkt pobierana jest z góry, po szczegółowym ustaleniu warunków umowy. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z produktu.
 4. Użytkownik, w celu otrzymania faktury VAT, powinien przesłać prośbę o jej wystawienie na adres: milosz@miloszmielnik.pl w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Użytkownik upoważnia Właściciela Serwisu do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 7. Za świadczone usługi Użytkownik ma możliwość dokonania płatności na następujące sposoby:
 8. a) za pośrednictwem serwisu internetowego: http://www.paypal.pl,
 9. b) za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.tpay.com,
 10. c) za pomocą przelewu bankowego.

§10

Prawa Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu jest uprawniony do blokowania dostępu do treści Serwisu i usuwania ich w przypadku wykrycia, że ich charakter jest sprzeczny z Regulaminem albo obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo do publicznego udostępniania i rozpowszechniania treści przekazanych przez Użytkownika bez uzyskania dodatkowej zgody oraz bez dodatkowego informowania Użytkownika, jeżeli działanie takie podyktowane jest realizacją celów Serwisu. Właściciel Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, która nakazywałaby Właścicielowi Serwisu takie działanie i jednocześnie zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, by informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Właściciel Serwisu ma prawo do zawieszenia działalności Serwisu na okres trwania prac konserwacyjnych, awarii bez względu na to, czyim działaniem została wywołana.
 4. Właściciel Serwisu jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie reklam i informacyjnych treści branżowych.
 5. Właściciel Serwisu jest uprawniony do usunięcia Konta, gdy jego Użytkownik nie jest aktywny przez okres 6 miesięcy oraz, gdy postępuje w sposób sprzeczny z Regulaminem lub w inny sposób narusza interesy Właściciela Serwisu lub Administratora.

§11

Obowiązki  Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje zapewnić sprawne funkcjonowanie Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się dążyć do prawidłowego funkcjonowania Serwisu od strony technicznej.
 4. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest usunięcia Konta na żądanie Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od daty żądania.
 5. Właściciel Serwisu zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał danych i materiałów Użytkowników po zakończeniu współpracy.
 6. Właściciel Serwisu obowiązany jest do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.

§12

Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych w Serwisie oraz na kursach i w materiałach edukacyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników w komentarzach.
 3. W przypadku utraty danych zamieszczonych przez Użytkownika, Właściciel Serwisu nie ponosi za to odpowiedzialności, a wskazana utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie podjęcia przez Użytkownika działań, do których ten zobowiązał się akceptując niniejszy Regulamin.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, w przypadku gdy nieprawidłowości nastąpiły na skutek zdarzeń, których Właściciel Serwisu nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

§13

Dane użytkowników i poufność

 1. Właściciel Serwisu oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu podanych przez niego danych na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Politykę Prywatności, stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§14

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas prezentowania materiałów w jakiejkolwiek formie są własnością Właściciela Serwisu.
 2. W trakcie prezentowania materiałów żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Użytkownikom Serwisu
 3. Materiały przekazywane i prezentowane Użytkownikom mogą być przez nich wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych.
 4. Użytkownikom nie wolno:
 5. a) powielać jakichkolwiek przedmiotów własności intelektualnej ani Materiałów;
 6. b) kopiować lub odtwarzać treści Materiałów;
 7. c) sprzedawać lub przekazywać osobom trzecim wszelkich przedmiotów własności intelektualnej Właściciela lub jego Materiałów.

§15

Ryzyka dla Użytkownika

 1. Produkty dostępne w Serwisie mają na celu wyłącznie ogólnie informować i edukować o mechanizmach działania rynków finansowych.
 2. Wszelkie pochodzące od Właściciela Serwisu i skierowane do Użytkowników materiały, niezależnie od formy ich udostępniania, nie są poradami inwestycyjnymi i stanowią ogólny komentarz do sytuacji rynkowej.
 3. Przy podejmowaniu decyzji na rynkach finansowych Użytkownicy nie mogą polegać na materiałach udostępnianych w jakiejkolwiek formie przez Właściciela Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkowników, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem udostępnionych przez Właściciela Serwisu materiałów.
 5. Potencjalni inwestujący na rynku Forex muszą mieć świadomość, że:

1) inwestycje na rynku walut oraz CFD są związane z istotnymi ryzykami, do których należą m.in. awarie transakcyjnego sprzętu internetowego, dźwignia finansowa, zdolność kredytowa, ograniczenie ochrony za pomocą przepisów prawnych oraz wahania rynkowe, co może przyczynić się do utraty wszystkich zainwestowanych funduszy i konieczności dokonania dopłat,

2) przed wejściem na rynek Forex, należy rozważyć własne cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i skłonność do ryzyka,

3) należy inwestować pieniądze, na których ewentualną stratę można sobie pozwolić,

4) sytuacja finansowa każdej osoby jest indywidualna i każdy przypadek wymaga osobnej analizy, w tym co do adekwatności konkretnych produktów finansowych lub działań na rynkach finansowych przez dany podmiot.

§16

Zagrożenia wynikające z korzystania z Serwisu

Użytkownicy korzystający z Serwisu narażają się na:

 1. Działanie szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
 2. Łamania przez osoby trzecie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
 3. Odnalezienia przez osoby trzecie słabości systemu teleinformatycznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
 4. Łowienia przez osoby trzecie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
 5. Naruszanie przez osoby trzecie ich autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
 6. Otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną.

§17

Rozwiązanie umowy

 1. Jakiekolwiek umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu, wiążące Użytkowników i Właściciela Serwisu mogą być rozwiązane przez każdą ze stron.
 2. Umowy wygasają z chwilą wykonania ich postanowień.
 3. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpić bez podawania przyczyny od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.
 4. W toku składania Zamówienia obejmującego Produkt Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość złożenia żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku braku przedmiotowego oświadczenia, rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi po upływie 14-dniowego terminu od dnia zawarcia Umowy.
 5. Właściciel Serwisu ma prawo z ważnych powodów odstąpić od zawartej z Użytkownikiem umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 6. Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 7. Właściciel Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz interesów Właściciela Serwisu ma prawo wypowiedzieć zawartą z Użytkownikiem umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w § 17 ust. 4 Regulaminu.

§18

Reklamacja

 1. Reklamacja dotycząca produktów dostarczanych przez Właściciela Serwisu powinna być sporządzona i przesłana Właścicielowi Serwisu wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Reklamacja winna zawierać wyczerpujące uzasadnienie oraz żądanie podjęcia konkretnych działań przez Właściciela Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres: milosz@miloszmielnik.pl
 4. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Właściciela Serwisu wiadomości w formie elektronicznej, a Użytkownik poinformowany zostanie drogą elektroniczną o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i podjętych działaniach.
 5. Prawo do rozstrzygania reklamacji zastrzeżone jest dla Właściciela Serwisu.

§19

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie z dwutygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych Regulaminem konsekwencji.
 4. W razie powstania jakichkolwiek sporów, Właściciel Serwisu jak i Użytkownicy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do polubownego ich zakończenia.
 5. Właściciel Serwisu podaje następujący adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktowania się pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem: milosz@miloszmielnik.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie.

Załącznik

Formularz odstąpienia od Umowy

 

………………………….
/miejscowość, data/
……………………........
/imię i nazwisko/
………………………….
/adres zamieszkania/
………………………….
/data zawarcia umowy/

 

 

Odstąpienie od Umowy

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………. zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa pomiędzy ……..…………………….. a MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wąsoszu, adres: ul. 700-LECIA 17,  56-210 Wąsosz, NIP: 5010075077, REGON: 361322037, KRS 0000554167.

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest art. 27 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przyznający konsumentowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, co miało miejsce w niniejszej sprawie, prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

 

 

                                                                          …………………………….

/podpis/